സ്മരണിക

July 7 1988                                                            ആ  യാത്രയിൽ  ആണ്  ഞാൻ  അന്തോണി  ചേട്ടനെ  പരിചയപ്പെടുന്നത് . ട്രെയിനിലെ വിന്ഡോ സീറ്റിൽ ഇരുന്ന ഞാൻ യാത്രയയുടെ ആദ്യ പകുതിയിലെ കാൽ ഭാഗവും പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിച്ച് ഇരുന്നു.എന്റെ   മുൻപിലൂടെ … Continue reading സ്മരണിക

Advertisements

The August wind of an unfinished dream……

What if trees and birds had souls ??....Well, I don't know about other trees,but the Wisteria tree that I took the shade under yesterday definitely had one. It goes on like this.... Yesterday after a short evening walk..I decided to take a shade under a beautiful wisteria eventhough it is not great as a shade,The majestic … Continue reading The August wind of an unfinished dream……