സ്മരണിക

July 7 1988                                                            ആ  യാത്രയിൽ  ആണ്  ഞാൻ  അന്തോണി  ചേട്ടനെ  പരിചയപ്പെടുന്നത് . ട്രെയിനിലെ വിന്ഡോ സീറ്റിൽ ഇരുന്ന ഞാൻ യാത്രയയുടെ ആദ്യ പകുതിയിലെ കാൽ ഭാഗവും പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിച്ച് ഇരുന്നു.എന്റെ   മുൻപിലൂടെ … Continue reading സ്മരണിക

Advertisements